SKATTEDEMOKRATERNA

-För verklig folkmakt
Se mer på facebook

Vi tror på människan

 

Skattedemokraternas vision är att använda skattesystemet som ett demokrativerktyg för folket.

Vi vill ge var och en av medborgarna full inblick och full kontroll över samhällets kollektivt insamlade skattepeng med frihet att gemensamt avgöra vad de skall nyttjas till.

Vi erbjuder även en medveten strävan mot en transformation till direktdemokrati, d.v.s. vi utelämnar det ekonomiska / monetära som ett krav att förhandla om och ser pengar som ett transaktionsmedel helt utan eget värde. Då blir även den monetära (pengabaserade) ekonomin ett tillägg som nyttjas mer som en räknare av transaktioner snarare än en som en råvara / ”material” man kan investera i.

Slutmålet är att låta ekonomin vara helt automatiserad och det tror vi endast är möjligt om vi följer verkliga värden. Att följa pengaströmmar som en analytisk del av ett beslut om genomförande är inte längre relevant. 

Vår monetära ekonomi är alldeles för instabil och ogrundad för att bygga existentiella beslut på. Där behöver vi mer än någon gång tidigare luta oss mot ett system som baserar beslutsunderlaget på verkligheten och inte fiktiva (fiat)pengar som är mer som att försöka förutse ett svallande hav än något som är grundat och förankrat i verkligheten.

Vi erbjuder en monetär skattedemokrati där all monetär makt utgår från folket!

Vi vill skapa dynamiska expertstaber som kontinuerligt tillhandahåller den bästa informationen i varje steg i beslutsprocessen för att skapa ett beslutsunderlag som alla i folket kan förstå och ta del av.

Vi erbjuder en medveten strävan mot att skapa en direktdemokrati som inte utgår från pengar som en resurs med ett eget värde.

Vi utnyttjar de mest genomtänka förslagen och idéerna från er till att presentera projektförslag till Folket med varje kostnad väl definierad och där vi hela tiden tar ansvar för att det finns en total förståelse för vad ni beslutar kring.

Vi önskar att Du vill vara med på resan genom att stötta och dela med dig av detta till alla du känner, många gånger.

Vi vill att ALL makt skall utgå från folket!

Med Omtanke!
SKATTEDEMOKRATERNA

 

Video- “Steg 1-2-3- Resultat”

Här kan du se filmen som beskriver hur vi kan uppnå våra visioner.

Videons innehåll

 

Steg ett:

Efter att tillräckligt många har visat sin önskan att genomföra övergången till ett folkstyre där makten över den kollektiva skattepengen utgår direkt från folket, väntar en i huvudsak teknisk process.

Denna tekniska process består i att skapa processer som ger er inblick i hur den individuella skattepengen distribueras. All information finns i samhället, men är vare sig så detaljerad eller tillgänglig som vi vill ha den.

Parallellt med arbetet att få tillgång till underlaget sker utvecklingen av själva användargränssnittet, eller webbplatsen, där du skall kunna följa vartenda öre, ända fram tills dess att öret är förbrukat.

ALLA kommer att kunna se exakt vem, och vad, den egna skattepengen går till, och vi hoppas att detta skall leda till insatta, och ifrågasättande individer.

 

Steg två:

När systemet är på plats och ALLA har en detaljerad tillgång till insyn i den egna skattepengen vill vi skapa möjlighet för var och en att säga sin mening om den kollektiva skatten. Genom att ge alla medborgare samma värde i systemet räknas din åsikt precis lika mycket som alla andras åsikter.

Du kommer inte i detta läget ha möjlighet att minska den totala skatten, det törs vi inte innan systemet är ordentligt inkört, men du kommer att kunna disponera dina 100% precis hur du vill. Fördelningsprincipen som är aktuell idag kommer till en början gälla i stor utsträckning för att sedan släppas friare ju tryggare alla blir med systemet.

När en förutbestämd tid har förflutit, kanske tre månader, stoppas tillfälligt möjligheten för befolkningen att justera den kollektiva skattesatsen och analysfasen träder in.

 

Steg tre:

Under analysfasen utvärderar experter och sakkunniga inom respektive område vad det aktuella utfallet, som valts fram av folket, ger för konsekvenser och presenterar beslutsunderlag för folket att återigen ta ställning till.

För att minska komplexiteten och svårigheten för individen att överblicka hela systemet kommer de mest populära perspektiven att hamna i blickfånget. Prioriteringen ställs utifrån vad systemet analyserar fram som mest relevant för dig. Möjlighet kommer också att ges att överlåta paketeringen av den egna önskningen kring hur skatten skall disponeras, till intressegrupper. Dagens intresseföreningar och i viss utsträckning politiska partier, kan fungera som exempel på en sådan gruppering som man kan överlåta sitt deltagande till. Skillnaden mot den representativa demokrati vi har idag är att man hela tiden har möjlighet att se hur de placerar dina pengar och du kan när som helst förändra din disponering.

Innan ett beslut tas av folket, finns möjlighet att få sakfrågor utredda. En av expertgruppernas huvudsysselsättningar är att formulera beslutsunderlag så att ALLA förstår vad konsekvensen av olika beslut förväntas bli. Precis som ledningsgruppen på ett företag kan förvänta sig så bra och riktig information inför ett förändringsarbete som möjligt, skall också folket kunna förvänta sig detta.

Först när alla eventuella frågor har blivit besvarade och alla inblandade har givit sitt godkännande till att gå vidare, kan det aktuella beslutet börja genomföras.

 

Resultat:

Resultatet blir att maktpyramiden vi ser idag helt förändras. Vi ser att politiker och annan finansiell elit förflyttas från toppen på pyramiden till att existera som ett stöd för folket, istället för att i så många fall idag, sko sig på folket.

Vi ser också hur folket får en helt ny position i form av kontroll och makt över pengarna som flödar in i olika utvecklingsprojekt i samhället. Möjligheterna att utnyttja detta till att stötta medborgarprojekt ger enorm potential till ett samhälle som stöttar folket som helhet och inte en handfull enskilda individer.

Vår övertygelse är att vi som medborgare, tillsammans, vet bättre vad vi vill ha för typ av samhälle, än en handfull politiker och en finansiell elit som alltmer fjärmat sig från den allmänna befolkningen.

I vår värld är alla lika mycket värda, och har lika mycket att säga till om!

SKATTEDEMOKRATERNA